Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Ekoosada Jakubov

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Pri obci Jakubov na Záhorí je pripravovaná nová Ekoosada na dvoch pozemkoch, parcela pri Bogdalickom vŕšku a parcela Hradské kúty.

Obsah

Základné podkladové údaje pre permakultúrny dizajn ekoosady ako celku

Ekoosada sa nachádza v Záhorskej nížíne, ktorá patrí do Panónskej panvy.

N: 48.397, E: 16.915

nadmorská výška: 143.7 m v juhozápadnom cípe a 145 m na východnej strane

sklon a orientácia na juhozápad

najbližšie moria a oceány: Stredozemné more 400 km na juhozápad, Baltické more 600 km na sever, Atlantický oceán viac ako 1000 km na západ, Čierne more okolo 1000 km na východ

najbližšie veľké jazerá: Neziderské jazero 55km, Balaton 180 km

najlbližšie veľké rieky: Morava 4.5 km, Dunaj 25 km

najbližšie pohoria: Malé Karpaty 20 km, Wienerwald 50 km (predhorie Álp)

dráha slnka počas najdlhšieho dňa, najvyššia poloha na obed (21. júna), uhol 61.93,

dráha slnka počas najkratšieho dňa, najnižšia poloha na obed (21. decembra), uhol 18.19,

pomocou stránky:

 1. keisan casio
 2. suncalc.net
 3. sun angle
Hlavný rámec - voda, prístup a štruktúry

.. v príprave

Sektory

.. v príprave

Slnko

Slnečná kalkulačka, Jakubov

Oheň

Ako ochrániť osadu pred požiarmi? Nebezpečie požiarov z vonku

Podľa pravidiel ochrany lesov pred požiarmi tak v ochrannom pásme lesa (50m) je zakázané zakladať oheň.


Parcela pri Bogdalickom vŕškuVplyvy na prírodu podľa stanoviska Ochrany prírody (CHKO Záhorie)

zelenou je CHKO Záhorie, červenou PR a SKUEV Bogdalický vrch

Vybrané miesto pre Ekoosadu je:

 • na Chránenom vtáčom území (CHVU Záhorské Pomoravie)
 • mimo CHKO Záhorie, avšak v tesnom susedstve od západu, juhu, východu.. len od severu nie
 • rovnako tesne susedí s PR Bogdalický vŕšok (SKUEV0124, 5.ty stupeň ochrany)
 • blízko zastaveného rekreačne využívaného územia

Správa CHKO Záhorie nesúhlasí.. ..vzhľadom na ďalšiu požiadavku plošného záberu PPF v CHVÚ Záhorské Pomoravie, ktoré rozširuje antropický vplyv viac do územia CHVÚ bez kontinuity na zastavané územie obce. Tieto aktivity zaberajú plochy potrebné na odpočinok (zimoviská) husí či berniklí, potenciálne pôsobia rušivo aj na priľahlé chránené územie PR a SKUEV0124 Bogdalický vrch. Negatívny vplyv je znásobený aj tým, že obec už žiadala o záber 9,12 ha PPF v CHVÚ na rozšírenie rekreačnej oblasti na juhu od lokality Štrkovňa v návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015.

Z pohľadu predmetu vyhlásenia CHVU Záhorské Pomoravie trvalý pobyt ľudí na ploche vzdialenej od kompaktne zastaveného územia nie je možné brať ako pozitívny faktor napriek deklarovaným nízkym percentám zastavanosti a vyššiemu podielu zelene. Polia, na ktorých sú navrhované nové plochy výstavby sú v zimných mesiacoch využívané na odpočinok husí a labutí a zároveň slúžia ako potravinová báza. Uskutočnením výstavby by boli v podstate úplne vytlačené.

V stanovisku je citované tiež: CHVÚ Záhorské Pomoravie bolo vyhlásené (nariadenie vlády SR č. 145/2015 zo dňa 17.júla 2015) za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov .. zabezpečenie podmienok ich prežitia a romnožovania: chriašteľ bodkovaný, bučiak trsťový, haja tmavá, haja červená, sokol rároh, rybár riečny, bučiačik močiarny, kaňa močiarna, kalužiak červenonohý, bocian biely, bocian čierny, rybárik riečny, muchárik bielokrký, kačica chrapľavá, kačica chripľavá, hrdzavka potápavá, brehula hnedá, prepelica poľná, hrdlička poľná, muchár sivý, slávik modrák, škovranik stromový, lelek obyčajný, ďateľ prostredný, ďateľ čierny, chrapkáč poľný

zimoviská:

hus bieločelá, hus divá, hus krátkozobá, hus malá, hus siatinná, hus snežná, bernikla tmavá, bernikla bielolíca a bernikla červenokrká.


Možné riešenia potrieb Ochrany prírody a súpis pozitívnych vplyvov Ekoosady pre ciele Ochrany prírody (CHKO Záhorie, CHVU Záhorské Pomoravie, PR a SKUEV Bogdalický vrch)

Úvod do Permakultúry s dôrazom na ochranu prírody

Kedže permakultúra je dizajnérsky systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom, je výzvou prezentovať na tomto praktickom príklade spoluprácu s ochranou prírody, zohľadnenie faktov uvedených v stanovisku CHKO Záhorie, uplatnenie tak etických princípov permakultúrneho dizajnu. Začnime hľadaním riešenia a tiež porovnaním prínosu permakultúrneho dizajnu ekoosady z hľadiska potrieb ochrany prírody.


Permakultúra získava nadbytok na pokrytie našich potrieb tak, že zvyšuje biodiverzitu systému a zvyšuje úrodnosť pôdy.

(viac informácií o tom, prečo zároveň s riešením úrodnosti pôdy na veľkých plochách pomocou ekosystémov riešime i straty biodiverzity a čiastočne i znižovanie znečistenia)

Oficiálna definícia: Permakultúra dizajnuje a vytvára produktívne ekosystémy, ktoré majú diverzitu, stabilitu a prispôsobivosť prírodných ekosystémov. Je to harmonická integrácia krajiny a ľudí, ktorí si získavajú svoju obživu, energiu, obydlia a ostatné materiálne a nemateriálne potreby trvalo udržateľným spôsobom.

Permakultúrny dizajn je jedinečný tým, že sa opiera o etické princípy.

 1. starostlivosť o zem (etika života, každý živý tvor má svoje miesto, zahŕňa aj neživú súčasť, krajina, vzduch)
 2. starostlivosť o človeka (človek je centrum problému, vyžaduje sa zmeniť hodnoty, aby neboli založené na vyčerpávaní zdrojov)
 3. spravodlivé zdieľanie - nadbytok sa vracia do cieľov prvých dvoch etických princípov

Z etických princípov vychádzajú koncepty a metódy permakultúry.

(celá kapitola Úvod do permakultúrneho dizajnu)

Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry s dôrazom na ochranu prírody

 • Pre permakultúru je dôležité, aby bola udržateľná, hľadáme model trvalej udržateľnosti a príklady nachádzame v prírode
  • Prírodný systém vytvára pôdu a nadbytok ukladá do bohatosti života a úrodnosti pôdy
 • Preto sú prírodné ekosystémy úspešné v pôdotvorbe vzorom pre permakultúrny dizajn!

V permakultúrnom dizajne pracujeme s týmto zoradením prírodných systémov - zoradenie podľa úspešnosti pôdotvorby:

 1. plytké moria (mangrovové porasty na pobreží, plytké moria, ústia riek..)
 2. mokrade - plytké jazerá a nádrže, močiare (všetko, čo do nich padne, je nazhromažďované, vidíme to aj na malých záhradných jazierkach, taká pôda je anaeróbna, má svoj bohatý život, ale iný než aeróbna pôda, dá sa zmeniť na aeróbnu, pri tom procese tieto organizmy odumierajú, sú potravou pre aeróbne)
 3. les (pre ľudí je najľahšie si predstaviť pôdotvorbu práve v lese, vidíme množstvo lístia, voňavú lesnú pôdu a bohatosť života)
 4. trávne porasty ako savany, prérie, pampy (vyznačujú sa migrujúcimi veľkými zvieratami a ich predátormi, viacmenej ploché územia, všetko rýchlo spasú a postupujú ďalej, ostane po nich veľa trusu, sú to otvorené a veterné miesta, veľa živín je premiestňovaných vetrom, živiny spolu so semienkami sa zachytávajú v malých priehlbinách),
 5. mulčované záhrady (ak sa radíme aj my ľudia do prírody, tak aj naše mulčované záhrady svojou pôdotvorbou predstavujú piaty úspešný systém).

Podľa etických princípov permakultúry, náš dizajn sa bude opierať o výber z niektorých týchto uvedených úspešných prírodných prvkov. Dokážeme si vytvoriť dizajnom takéto ekosystémy - imitovať ich pomocou plytkých mokradí, pásov lesov a trávnych porastov s riadenou pastvou. Pôdotvorba je indikátor, či je systém trvalo udržateľný - nie je možné byť trvalo udržateľný a pritom strácať kvalitu a kvantitu pôdy!.

 • Naše vzorové prírodné systémy neprodukujú žiaden odpad. Aj my dokážeme dizajnovať systémy s limitovaným alebo žiadnym odpadom - tým, že vytvárame množstvo funkčných vzťahov medzi použitými prvkami (elementami, ako zvieratá, rastliny a štruktúry).
 • Aby ani náš systém nevytváral odpad, treba nám spoznať všetky elementy, ktoré použijeme v našom dizajne.
 • Každý element má potreby - našou snahou je, aby potreby nášho elementu zabezpečoval systém, náš systém, ktorý práve dizajnujeme. Každý element má tiež produkt / funkciu.
 • Ak analyzujeme model prírodných systémov, tak vidíme veľké množstvo spojení, veľkú rôznorodosť, všetko cez systém cykluje (nič nie je večne)
 • Každý element má viacero funkcií a každá funkcia je poskytovaná viacerými elementami. Aj našou snahou je, aby sa každý element spojil s ďalšími čo najviac ako je to možné. Získame tak silný systém. Získame sieť.
 • Môžeme stratiť až 40% týchto spojení bez toho, aby sme stratili úrodu. Je to systém stability. Tento systém sa stará o zem, stará sa o ľudí, má nadbytok, ktorý sa môže vrátiť.
 • Interaktívna diverzita vedie ku stabilite, a tá k úrodnosti, a tá ku produktivite danej dizajnom. Takže pri každom elemente, ktorý zaradíme, si kladieme otázku: Ako zariadim interakciu s niečim iným?
  • Nemýľme si diverzitu s nejakou kolekciou nezvyčajných prvkov. Nejde o to mať žirafy, hrochy, kaktus, ...

Čo musíme my urobiť, je dizajnovať tak, aby k tomu mohlo dojsť a prírodné systémy budú v tom pokračovať. Ak pospájame elementy aby zabezpečili viacero funkcií a funkcie boli zaistené viacerými elementami, tak priamo vo vnútri nášho systému prírodné procesy nič neobmedzí a nezastaví v tom, aby sa prejavili a náš systém zlepšovali. Pričom v dnešnom poľnohospodárstve nič nezvyšuje výkon či potenciál prírodných systémov a skutočnosťou je, že interakcia s prírodnými systémami je vždy pre poľnohospodárstvo problémom. Pre takto zjednodušený systém je to problém a komplikácia. Najlepšie by bolo pre tento systém nemať žiadnu interakciu s prírodou.

Naopak, v našom permakultúrnom, trvalo udržateľnom systéme, privítame každú možnú pomoc a príroda poskytuje najväčšiu pomoc, ktorú môžeme vôbec dostať.

Etický princíp starostlivosti o Zem hovorí, že každý druh má svoje miesto. Systém je schopný sa prispôsobiť, vďaka druhej pestrosti systému, nájde sa druh (element), ktorý sa adoptuje na určitú novú situáciu.

 • Budovaním systémov, kde sa nechá energia postupne rozplynúť, súčasne narastá diverzita. Systém určený na pokrytie potrieb človeka súčasne tvorí druhovú pestrosť.
  • Zvyšujúci sa počet divožijúcich druhov je výborný indikátor úspechu nášho dizajnu

(Praktický príklad)


(celá kapitola Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry)

Dokumentácia významných biotopov a lokalít záujmového územia a širšieho okolia z pohľadu ochrany prírody

mapa významných ekosystémov v tesnom susedstve parcely plánovanej ekoosady

Čiernou čiarou je na mape významných ekosystémov vyznačené pole, na ktorom je plánovaná Ekoosada.

 • !! UEV v ľavom hornom rohu = Územie Európskeho významu Bodgalický vŕšok
 • !! v pravom hornom rohu = plytká mokraď na extenzívne kosenom poli
 • ! v pravej časti mapy = extenzívne kosená lúka s pásom trstiny a inej močiarnej vegetácie

V severovýchodnom okraji je na mape vyznačená plytká mokraď, jedna z najvýznamnejších zníženín parcely, je priamo prepojená s pásom trstiny v malom kanáli.

 • ! pozdĺž kanála = mokrade a sprievodná drevinná vegetácia ako biokoridor medzi UEV Bogdalický vrch a Šmolzie


Od severu je takisto kanálik so súvislým porastom tŕstia s bylinnou vegetáciou a s nesúvislou drevinnou vegetáciou. Na panoráme nižšie je to porast v pravej časti obrázka. Uprostred je Bogdalický vŕšok.

panoráma, 31. januára 2016, pohľad od severného okraja smerom na západ k Bogdalickému vŕšku, vidíme riedky mladý lesík v pravej časti s bylinnou a mokraďnou vegetáciu


panoráma, 31. januára 2016, pohľad od južného okraja na sever, vľavo je pás drevín pri kanáliku, v diaľke uprostred záberu je Bogdalický vŕšok a pás trstín v pravej časti
panoráma, 31. januára 2016, pohľad od severného okraja smerom na východ k trstinám a močiarom

Položme argumenty na misky váh

Nejde len o vyšší podiel zelene. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime demonštrovať prínos ekoosady Jakubov uplatnením princípov permakultúry.

Permakultúrny dizajn uplatňuje vyššie vysvetlené koncepty metódami. Metódy premietnu rozloženie cieľových biotopov prostredníctvom zón. Rozlišujeme 5 zón.


Zóna 5 - spoločná lesná a močiarna časť

Zóna označená ako číslo 5 je hlavný a silný argument pre ochranu prírody na našu pomyslenú misku váh. Je to zóna kde sa plánuje ponechať domáce ekosystémy bez hospodárskeho využitia, len pre potreby divožijúcej prírody.

Podľa stanoviska S CHKO Záhorie a podľa popisu vzácnych prírodných prvkov v okolí sú pre zónu 5 Ekoosady najvhodnejšie biotopy lužný les a mokrade. S prihliadnutím na rozloženie týchto okolitých cenných prírodných ekosystémov a je dôležité mať zónu 5:

 1. v susedstve Bogdalického vŕšku na severozápade
 2. pri mokradi na severovýchode
 3. pozdĺž Zohorského kanála na západe

Zóna 5 pri Bogdalickom vŕšku z nasledujúcich dôvodov:

 • zabezpečí rozšírenie plochy rovnakého biotopu ako má rezervácia
 • zvyšuje bariéru medzi osadníkmi a rezerávciou
 • zosilňuje efekt prepojenia smerom na východ, nielen na juh (ako je to teraz pozdĺž Zohorského kanála)

Zóna 5 pri mokradi na severozápade, tam vidíme význam z týchto príčin:

 • možnosť naviazať na mokrade mokraďou, ktoré je možné presne definovať podľa toho, čo je pre ochranu prírody a cieľové druhy CHVU najvhodnejšie
 • obohatí mokraďnú vegetáciu trstín a vrbín pri kanáliku na východe
 • pôsobí ako doplnok komplexu lužného lesa (Bogdalický vŕšok a lesnatá zóna 5 ekoosady) o mokraď so zaručeným režimom pre divožijúce mokraďné druhy
 • umiestnením zóny 4 (hospodársky les ekoosadníka/ov) k všetkým zóna 5 je to opäť zaručenie maximálneho kľudu a bariéry medzi obydliami osadníkov a vzácnou prírodou okolia ekoosady


Zóna 5 pozdĺž Zohorského kanála navrhujeme aby:

 • pás lesnej zóny 5 zosilňuje efekt biokoridoru medzi Bodgdalickým vŕškom a Šmolzie
 • umiestnené ako súčasť ekoosady garantuje trvalosť biokoridoru


P1070331x.jpg


Na tomto mieste je vhodné opísať ostatné zóny dizajnu permakultúrneho pozemku a poukázať na ich význam:

 • pre divožijúce druhy (v porovnaní s dnešným poľom)
 • pre vhodné spolupôsobenie so zónami 5, spomínaných vyššie


Každý z desiatich-pätnástich osadníkov teda disponuje pozemkom 1ha. Nakreslime si 1ha a definujme možné rozdelenie zón.

P1070325x.jpg


Podľa obrázka rozloženia plôch jednotlivých zón na osadníka vychádza návrh zóny 5 na 20 árov, z toho 10 árov les a 10 árov mokraď. Celkovo 1.5 ha bezzásahového ochranného lesa a 1.5 ha prirodzenej mokrade z vlastnou prirodzenou močiarnou vegetáciou!

Podľa vyššie vymenovaných znalostí by mohlo vyzerať umiestnenie a dizajn zóny 5, jej lesnej a močiarnej časti, nasledovne:

 • ako jeden celok
 • pojítkom je voda
 • lesná časť je dlhý ostrov
 • lesná časť na juhu je dlhý val ako zvuková bariéra od štátnej cesty
 • močiarna časť je dlhá mokraď medzi dvoma úzkymi pásmi plytkých ostrovov
 • lesná časť a dva dlhé ostrovy močiarnej časti nie sú spojené
 • plytké dlhé ostrovy močiarnej časti zabezpečujú:
  • močiarnu vegetáciu (pálka, tŕstie, ostrice)
  • vizuálnu bariéru od susednej parcely
  • vizuálnu bariéru od ostatných zón osady
  • hniezdne a úkrytové možnosti pre vodné vtáky a iné živočíchy v jednom veľkom celku


Prvý variant - rovnomerne okolo celého pozemku


Konkrétne druhy vymenujeme v nasledujúcich kapitolách po kapitole prezentujúcej možné rozloženie zón osadníkov, resp. celej osady ako celku.

Zóna 4 - hospodársky les

Zóna 4 hospodársky les rôzneho možného zamerania (stavebné drevo, rezbárstvo, huby, včely, palivové...)

Má tieto vlastnosti:

 • Vyžaduje najmenej návštev.
 • Práce sú občasné a vyžadujú väčšie časové nasadenie. V prvých rokoch viac, neskôr menej práce.
 • Je tu najväčší kľud a nedochádza k častému vyrušovaniu
 • Priťahuje divožijúce druhy, ktoré vytvrajú komplex bohatého lesného spoločenstva

Práce možno ľahko usmerniť podľa reprodukčnej sezóny.

Lesný biotop postupne vekom je biotopom pre veľa druhov chránených druhov.

Návrh 20 árov z každého jedného ha osadníka. Celkovo 3 ha ďalšej lesnej plochy..

Prepojenie so zónou 5 viď nižšie.


Zóna 3 - spoločná vodná plocha

Zóna 3, zvyčajne pasienky, väčšie políčka

Pri dizajnovaní trvaloudržateľných pozemkov sa táto zóna zvyčajne ukáže medzi pásmi lesíkov a vodných plôch ako mozaika. Podľa zamerania osadníka môže byť využitá buď ako pasienok, mozaika políčok, vodná plocha alebo ako zóna 4 - hospodársky les kombinovaný so sadom a podobne.

Ekoosada Jakubov neplánuje pasienky na tejto zóne, môžeme využiť túto plochu na vodné biotopy, čo nám prínáša na misku váh ďalšie argumenty

Návrh 10 árov z 1ha. Celkovo 1.5 ha ďalšej vodnej plochy.


Kedže zóna 5 je obohnaná vodou a zóna 3 môže byť vodná, ideálne je ich spojiť.


Spojenie by malo mať:

 • Šírku 30 m od ostrova lesnej zóny 5 na západe
 • Šírku 30m od močiarnej vegetácie na východe.
 • Prírodnú hranicu medzi vodou a súšou, kľukatú s výbežkami smerujúcich do zóny 2 a 4.
 • Zabezpečiť aby väčšina osadníkov mal vlastných 100 m brehu vody zóny 3 (s prihliadnutím na osobité požiadavky a kombinácie tvarov i plôch).Spojením zón 5 a 3 sme získali komplex mokradí, veľmi produktívny ekosystém.

Čím väčší komplex, tým viac bude vhodný aj pre vzácne druhy z divej prírody.


Využijeme vlastnoti zóny 4 - hospodársky les a spojíme s týmto komplexom, získame:

 • výraznú mohutnosť celkovej šírky spojeného pásu biotopov
 • zvýšenie efektu ochrannej zóny medzi UEV Bodgalický vŕšok a mokraďami na severovýchode a zónami Ekoosady kde je človek aktívnejší.
 • zlepšenie atraktívnosti celého komplexu pre cieľové druhy CHVU aj ďalších chránených druhov živočíchovZóna 2 - sad

Zóna 2 sad, chov domácich zvierat Sad v zmysle viacetáźového mix druhov cieľových a druhov podporných, pôda skôr lesná (huby) ako bakteriálna (trávne porasty), pôdopokryvné rastliny, nízka a vysoká bylinná etáž, bohatá skladba krovín, vyššie a nižšie etážové stromy (ovocné a orechy). Sú používané rôzne odrody rozťahujúce úrodu na maximálnu dobu. Tieto plochy bývajú často kombinované sa kopicovaním a hlavovaním pre palivové drevo. Dizajn priamo podporuje mikrobiotopy vhodné pre rôzne druhy bezstavovcov i stavovcov, zabezpečujúcich rovnováhu (kôpky raždia, kamenia, vodné plôšky...)

 • hniezdny biotop pre vtáky
 • miesta výskytu chránených druhov stavovcov
 • rôzne druhy zabezpečujú dlhé, viacmesačné obdobie kvitnutia garantuje stálu potravu pre včely a iný kvety opeľujúci hmyz


chov hospodárskych zvierat často v kombinácii s ekosystémom podporujúcim potreby domácich zvierat (potrava, tieň, úkryt, padajúce plodiny a semienka...), ktorý takisto využíva stromy a vodu

Plocha je 40 árov z 1 ha. Umožňuje osadníkom vytvárať podľa osobných preferencií aj plochy určené pre vodu, les či premenu na divočinu (zónu 5). Celkovo 6 ha.


Zóna 1 - tesné okolie domu

Zóna 1 tesné okolie domu najviac vyrušovaná zóna

Máva zvyčajne 10 árov z 1 ha pozemku, spolu iba 1.5 ha intenzívne využívanej plochy na celú ekoosadu.

asi polovica sú pevné štruktúry - zeleninová záhrada pre domácnosť - užitočné stavby na prácu, dielničky, sklady, ktoré môžu byť jednoducho pripravené pre netopiere, niektoré druhy spevavcov a sov


Zóna 0 - obydlie

Zóna 0 dom, umiestnený v zóne 1


Aby sme mohli pokračovať v našom dizajne, pokúsime sa nadizajnovať 1 ha pozemky osadníkov a rôzne možnosti umiestnenie domu a okolo zónu 1.Dokreslime teraz zónu 2. To je plocha, kde každý osadník môže tvoriť podľa seba.. niekto viac sady, niekto viac vody, niekto les.. Na pláne sa nachádza aj možné umiestnenie strednej školy, 2 pozorovateľne pre školu, osadníkov, návštevníkov a výskumníkov.

Stred je spoločenská miestnosť pre osadníkov, rôzne udalosti, porady, svadby, školenia, prípadne ubytovanie pre hostí.. okolo výhľad na jazero, park, chodníky.Druhý variant - zoskupené v ochrannom pásme Bogdalického vŕšku

Všetky Z5, lesná i močiarna, plus celá plocha Z4 (hospodársky les) by boli na severnej časti územia. Močiarna Z5 by bola kratšia ale tým pádom môže byť širšia. Zóna 3 (spoločná vodná plocha) by bola spojená ale nie v celej dĺžke. Zóny 1,2 a 3 by boli centricky riešené v južnej časti pozemku.

V oboch návrhoch sa protipovodňová regulácia vodnej hladiny a odtok nadbytočnej vody rieši prepojením na Zohorský kanál v južnej časti pozemku.

Všetky cieľové druhy CHVU (34) a osídlovanie zón Ekoosady

Súhrn:

Päť druhov (18%) pravdepodobne nevyužije ponúknuté prírodné biotopy. Avšak 29 (82%) všetkých cieľových druhov CHVÚ dokáže využiť biotopy zón 5.

Z týchto 29 druhov asi 18 (62%) buď priamo zahniezdi alebo prijme tieto biotopy do svojho hniezdneho teritória.


Zóna 5 - lesné biotopy na ostrove 700x20m

P1070385xxLesnaZona5.jpg

Dlhý ostrov určený ako prírodný lužný les na západnom okraji:

 • - z dôvodu naviazanosti na UEV Bogdalický vŕšok aj ako jeho ochranná zóna
 • - mäkký i tvrdý lužný les
 • - brehy ostrova prirodzene zarastené trstinou ako na mokradi pri UEV Bogdalický vŕšok
 • - ako biokoridor pozdĺž Zohorského kanála
 • - nie na hospodárske účely
 • - bez vstupu v hniezdnom období, vstup len s člnom


Z pohľadu osadníkov je to:

 • - uplatnenie etických princípov trvaloudržateľného spôsobu života
 • - miesto na reprodukciu tých druhov v ekosystéme, ktoré vyžadujú celistvú lesnú plochu a kľud
 • - ako prirodzený vetrolam západných vetrov
 • - prirodzený zdroj živín
 • - ochrana vodnej plochy zóny 3 pred poobedným slnkom
 • - "veľký živý plot"


Pri jeho tvorbe postupovať na základe odbornej spolupráce s pracovníkmi S CHKO Záhorie.Cieľové druhy CHVU ako predpokladané hniezdiče

V prípade veľkých druhov nemusia priamo mať hniezdo na lokalite ale sa stane súčasťou ich hniezdneho areálu, čo zahŕňa aj miesta kde hľadajú potravu, úkryt a iné zóny teritória.

Spolu 9 druhov (26%).

 • A. Priamo aj hniezdič v krátkej dobe (do 5 r.): 2 druhy
 • B. Hniezdič po 10 rokoch (10-20 r.): 2 druhy
 • C. Dlhé desaťročia len ako zdroj potravy a súčasť teritória: 5 druhov


 • bocian čierny (Ciconia nigra) CiconiaNigra.jpg ☼ | ❀ (vodné toky v lesoch, močiare, polia, lúky) | ♻ bezstavovce, drobné stavovce | ♫ " fliie-höö" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
  • C.
  • Na základe hniezdenia páru v okolí je vysoko pravdepodobné že tu nájde ďalšie loviská tento jeden pár, maximálne ešte jeden by mohol zalietať.
 • Milvus migrans (haja tmavá) Black-Kite-2.jpg ☼ | ❀ (lužné lesy) | ♻ | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
  • C.
  • Možno počítať sa zaletovaním jedného páru na lov.
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) DendrocoposMediusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • C.
  • Plocha lesa 1,5 ha tejto zóny 5 a 3 ha zóny 4 umožnia hniezdiť v budúcnosti 1 páru, vďaka stromom a sadom zo zóny 2 plus ešte jeden pár.
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • C.
  • Vzhľadom na plošné nároky, tento druh získa len ďalší potravný areál
 • hrdlička poľná (Streptopelia turtur) Zomertortel Streptopelia turtur Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (okraje lesov a lúk, poľnohospodárska krajina) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "turr-turr" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
  • B.
 • rybárik riečny (Alcedo atthis) Ein Eisvogel im Schwebflug.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ drobné ryby | ♫ ostrý hvizd | ⚤⚒ hniezdna nora (kolmá stena)
  • A.
  • je to ostrov, okolo je 5 m široká dlhý vodná plocha z oboch strán
  • pri zemných prácach budú zanechané kolmé steny z navážok pre hniezdne nory
  • na základe jeho nárokov je treba spraviť 3 také lokality a očakávať že sa tu vytvoria podmienky pre 1 pár
 • brehuľa hnedá (Riparia riparia) RipariaRiparia.jpg ☼ | ❀ (nížiny, pri vode) | ♻ lietajúci hmyz,vošky,mravce,podenky | ♫ "črip","prit",švitorenie | ⚤⚒ hniezdo (vyhrabávajú do šikmých hlinených stien)
  • A.
  • pri zemných prácach budú zanechané kolmé steny z navážok pre hniezdne nory
  • dokážu sa rýchlo prispôsobiť novej ponuke a zahniezdiť vo veľkých počtoch (kolóniový hniezdič)
 • muchár sivý (Muscicapa striata) MuscicapaStriataxxx.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
  • B.
  • možno očakávať 5 - 6 teritórií, kedže hniezdi aj zóne 4 a 2 a oblasť bude mať silný okrajový efekt medzi rôznymi biotopmi
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)
  • C.
  • V budúcnosti možno predpokladať hniezdenie 1 - 2 párov


Pre cieľové druhy CHVU ako zimný hosť a migrant - odpočinok a potrava:

 • sokol rároh (Falco cherrug) FalcoCherrug.jpg ❄☼ | ❀ (krajina stepného charakteru) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "" | ⚤ ()


Zóna 5 - lesné biotopy na ostrove 400 x 20 m na juhu, vysoký val

P1070385xxLesnaZona5Val.jpg

Dlhý ostrov určený ako prírodný les na vyvýšenom vale na južnom okraji:

 • - spojený s dlhým ostrovom lužného lesa
 • - na vysokom vale, preto suchý biotop, najmä na južne orientovanom svahu
 • - miešaný borovicový les s krovinami
 • - severne orientovaný svah vlhkejší, vplyvom orientácie a vplyvom susediacej vodnej plochy
 • - nie na hospodárske účely
 • - bez vstupu v hniezdnom období, vstup len s člnom


Z pohľadu osadníkov je to:

 • - uplatnenie etických princípov trvaloudržateľného spôsobu života
 • - miesto na reprodukciu tých druhov v ekosystéme, ktoré vyžadujú celistvú lesnú plochu a kľud xerotermného charakteru
 • - ako prirodzenú zvukovú bariéru
 • - prirodzený zdroj živín
 • - zdroj potravy pre migrujúce a zimujúce druhy (rôzne druhy kríkov s plodmi)
 • - "veľký živý plot"Cieľové druhy CHVU ako predpokladané hniezdiče

V prípade veľkých druhov nemusia priamo mať hniezdo na lokalite ale sa stane súčasťou ich hniezdneho areálu, čo zahŕňa aj miesta kde hľadajú potravu, úkryt a iné zóny teritória. Hlavne zo začiatku vývojového sukcesného štádia lesa.

Spolu 6 druhov (18%).

 • A. Priamo aj hniezdič v krátkej dobe (do 5 r.): 2 druhy
 • B. Hniezdič po 10 rokoch (10-20 r.): 1 druh
 • C. Dlhé desaťročia len ako zdroj potravy a súčasť teritória: 3 druhy


 • lelek lesný (Caprimulgus europaeus) 256px-Caprimulgus europaeus 1200x855.jpg ❄☼ | ❀ (riedke lesy, kroviny) | ♻ hmyz| ♫ "errrrerrrr", "guek", tlieskanie krídlami | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • A.
  • Pre xerotermný charakter celého valu, kombinácia s borovicou lesnou a blízkosť Jakubovských kultúr nie je vylúčené využívanie prípadne zahniezdenie.
 • hrdlička poľná (Streptopelia turtur) Zomertortel Streptopelia turtur Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (okraje lesov a lúk, poľnohospodárska krajina) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "turr-turr" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
  • B.
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) DendrocoposMediusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • C.
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • C.
 • škovránik stromový (Lullula arborea) LullulaArborea.jpg ☼ | ❀ (otvorené miesta s rozptýlenými drevinami) ⚂⚃| ♻ hmyz| ♫ spev za letu | ⚤⚒ na zemi
  • A.
  • Podobne ako u lelka aj tento druh žije v borovicových mladinách, pre blízkosť Jakubovských kultúr a miešané borovice s krovinami je možné, že sa o tento biotop môže zaujímvať ( v prvých desať - 15 rokoch sukcesného procesu )
 • muchár sivý (Muscicapa striata) MuscicapaStriataxxx.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
  • C.
  • K celkovému odhadovanému počtu môže tento biotop prispieť 1 - 2 pármi.

Zóna 5 - mokraďné biotopy 600x30m s dvoma pásmi trstín

P1070385xxMociarnaZona5.jpg

Dva dlhé úzke a plytké ostrovy určené ako hniezdisko s mokraďnou vegetáciu ochraňujúce a ukrývajúce 15 x 600m hlbšej vodnej plochy na východnom okraji:

 • - naväzuje na mokraďné biotopy susediaceho pozemku v celej dĺžke
 • - vytvára podmienky na zahniezdenie, odpočinok počas migrácie a v období pŕchnutia, potravnú bázu nielen cieľovým druhom CHVU
 • - biotop čo najviac priťahuje chránené bezstavovce i stavovce
 • - vhodne dopĺňa sústavu vodných ekosystémov v zmysle pásu Jakubovské rybníky - Malina - Štrkovňa - plytké močiare na lúkach - Zohorský kanál - mokrade pri Bogdalickom vŕšku geograficky ale aj svojou povahou a typom mokrade
 • - nie na hospodárske účely
 • - vodou spojené s dlhým ostrovom lužného lesa
 • - bez vstupu, vstup len v oprávnených prípadoch s člnom

Z pohľadu osadníkov je to:

 • - uplatnenie etických princípov trvaloudržateľného spôsobu života
 • - miesto na reprodukciu tých druhov v ekosystéme, ktoré vyžadujú celistvú močiarnu plochu a kľud
 • - prírodzené čistenie vôd celého systému
 • - neresisko rýb
 • - protipožiarna ochrana
 • - prirodzený zdroj živín
 • - "veľký živý plot"Cieľové druhy CHVU ako predpokladané hniezdiče

V prípade plachých druhov nemusia priamo mať hniezdo na lokalite ale môže sa stať súčasťou ich hniezdneho areálu, čo zahŕňa aj miesta kde hľadajú potravu, úkryt a iné zóny teritória. Hlavne zo začiatku vývojového sukcesného štádia mokradnej vegetácie a širšieho okolia.

 • A. Priamo aj hniezdič v krátkej dobe (do 5 r., vyrastie močiarna vegetácia): 6 druhov
 • B. Hniezdič po 5 rokoch (5-10 r., kým vyrastie zóna 4): 3 druhy

Spolu 11 druhov (32%).


 • bučiak veľký (Botaurus stellaris) BotaurusStellaris.jpg ❄☼ | ❀ (rozsiahle močiare) | ♻ drobné vodné stavovce | ♫ hlboké "buu" | ⚤⚒ hniezdo (trstina)
  • B.
  • Pravdepodobne sa vyskytne počas migrácie, ako hniezdič len po určitom čase, v dostatočnej ponuke potravy a močiarnej vegetácie
 • bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) Ixobrychus minutus 3 (Marek Szczepanek).jpg ☼ | ❀ (močiare,trstiny,zarastené brehy) | ♻ drobné vodné stavovce | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (trstina)
  • A.
  • Pripojením vodnej plochy zóny 3 k zónam 5 sa tento druhu bude nachádzať aj na západnej strane územia
  • Susedná štrkovňa patrila k najväčším hniezdiskám, podľa toho možno očakávať viacero párov i tu
 • hus divá (Anser anser) 128px-Greylag Goose - St James's Park, London - Nov 2006.jpg ❄☼ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:močiare) | ♻ tráva,ozimina | "ga-ga-ga-ga" | ⚤ hniezdo na zemi (tráva, páperie)
  • B.
  • Pre blízkosť Šutrovne a Jakubovských rybníkov možno očakávať využívanie územia
 • kačica chrapačka (Anas querquedula) Zomertaling Anas querquedula Jos Zwarts 6XXX.jpg ☼ | ❀ (vod.toky,plochy) | ♻ hmyz,kôrovce,mäkkýše,vod.rastl. | ♫ "trrr" (ihlou po hrebeni) | ⚤⚒ hniezdo(breh močiara)
  • B.
 • hrdzavka potápavá (Netta rufina) NettaRufinaxxx.jpg ☼ | ❀ (rybníky, vodné nádrže) | ♻ vodné rastliny a riasy | ♫ kýchavé,nosové "brät", za letu zachrípnuté "karr" | ⚤⚒ hniezdo (tráva,breh)
  •  ?
 • chriašť bodkovaný (Porzana porzana) Porseleinhoen Porzana porzana Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (plytké močiare) | ♻ hlavne živočíšna potrava | ♫ ako švihnutie prútom | ⚤⚒ hniezdo (nízko v močiarnej vegetácii)
  • A.
 • kaňa močiarna (Circus aeroginosus) CircusAeruginosus.jpg ☼ | ❀ (močiare, trstina, rybníky) | ♻ drobné stavovce | ♫ "kvíí-éé" | ⚤⚒ hniezdo (trstina)
  • A.
  • Podľa hodnôt z Jakubovských rybníkov (0,8 páru na 10 ha) možno očakávať hniezdenie aspoň jedného páru, v budúcnosti po stúpnutí užívnosti to môže byť viac párov (nie sú tak prísno teritoriálne)
 • rybár riečny (Sterna hirundo) SternaHirundo.jpg ☼ | ❀ (vodné plochy, rieky) | ♻ menšie vodné stavovce | ♫ "kri-jé kre-kre-kre" | ⚤⚒ hniezdo (štrkové ostrovy)
  • A.
  • pri zemných prácach budú vybudované malé vhodné štrkové ostrovy
 • rybárik riečny (Alcedo atthis) Ein Eisvogel im Schwebflug.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ drobné ryby | ♫ ostrý hvizd | ⚤⚒ hniezdna nora (kolmá stena)
  • A.
  • pri zemných prácach budú zanechané kolmé steny z navážok pre hniezdne nory, možno očakávať max 1 pár
 • brehuľa hnedá (Riparia riparia) RipariaRiparia.jpg ☼ | ❀ (nížiny, pri vode) | ♻ lietajúci hmyz,vošky,mravce,podenky | ♫ "črip","prit",švitorenie | ⚤⚒ hniezdo (vyhrabávajú do šikmých hlinených stien)
  • A.
  • pri zemných prácach budú zanechané kolmé steny z navážok pre hniezdne nory, kolóniové druhy
 • slávik modrák (Luscinia svecica) LusciniaSvecica.jpg ☼ | ❀ (močiare) | ♻ hmyz | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (v trstine)
  •  ?

Potravná báza pre cieľové druhy CHVU v hniezdnej dobe

U týchto 4 druhov (12%) sa predpokladá, že budú využívať lokalitu ako svoju lovnú oblasť hneď po ukončení zemných prác.

 • bocian biely (Ciconia ciconia) White Stork-Mindaugas Urbonas-1.jpg ☼ | ❀ (močiare, brehy, lúky) | ♻ bezstavovce, drobné stavovce | ♫ klepanie zobákom | ⚤⚒ hniezdo (na budove, strome)
 • bocian čierny (Ciconia nigra) CiconiaNigra.jpg ☼ | ❀ (vodné toky v lesoch, močiare, polia, lúky) | ♻ bezstavovce, drobné stavovce | ♫ " fliie-höö" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • Milvus migrans (haja tmavá) Black-Kite-2.jpg ☼ | ❀ (lužné lesy) | ♻ | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
 • haja červená (Milvus milvus) MilvusMilvus.jpg ☼ | ❀ (lužné lesy) | ♻ | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)


Pre cieľové druhy CHVU ako zimný hosť a migrant - odpočinok a potrava:

Tieto 6 druhov (18%) sa dá usudzovať, že budú využívať lokalitu po pár mesiacoch po ukončení zemných prác.

 • hus siatinná (Anser fabalis) AnserFabalisxxx.jpg ❄ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:tajga,tundra) | ♻ tráva, korienky, plodiny, bobule, hmyz | hlboké "ang-ang" | ⚤ hniezdo (v krovinách, v trstine)
 • hus bieločelá (Anser albifrons) Painting by Robert Hautman, 2nd Place. (5089612179)xxx.jpg ❄ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:tundra) | ♻ tráva, prasličky, ozimina | "lilik lilik" | ⚤ hniezdo na zemi (tráva, páperie)
 • kačica chrapka (Anas crecca) Anas crecca Csörgő réce.jpg ❄☼ | ❀ (vodné toky, plochy) | ♻ rastlinná i živočíšna strava v mokradiach, na poliach | ♫ "kri-kri-kri" | ⚤⚒ hniezdo na brehu (skryté v tráve)
 • kačica chrapačka (Anas querquedula) Zomertaling Anas querquedula Jos Zwarts 6XXX.jpg ☼ | ❀ (vod.toky,plochy) | ♻ hmyz,kôrovce,mäkkýše,vod.rastl. | ♫ "trrr" (ihlou po hrebeni) | ⚤⚒ hniezdo(breh močiara)
 • rybár riečny (Sterna hirundo) SternaHirundo.jpg ☼ | ❀ (vodné plochy, rieky) | ♻ menšie vodné stavovce | ♫ "kri-jé kre-kre-kre" | ⚤⚒ hniezdo (štrkové ostrovy)
 • kalužiak červenonohý (Tringa totanus) TringaTotanus.jpg ☼ | ❀ (močiare, brehy) | ♻ bezstavovce | ♫ "tjüü tjüü tjüü", "tjüüüü" | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)

Iné ako cieľové druhy CHVU

V stanovisku S CHKO Záhorie je spomínaná labuť veľká (Cygnus olor) ako druh, ktorý tu nachádza potravu. Vybudovaním močiarnej zóny 5 vznikne pre tento druh nielen potravná báza ale aj hniezdna.

Zóna 2

Pre cieľové druhy CHVU ako predpokladané hniezdiče

 • chrapkáč poľný (Crex crex) CrexCrexxxx.jpg ☼ | ❀ (lúky od nížiny po horské) | ♻ hmyz | ♫ veľmi silné "krex-krex krex-krex krex-krex" | ⚤⚒ hniezdo (v tráve)
  • Za predpokladu čisto lúčneho biotopu
 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) CoturnixCoturnix.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫ "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)
  • Hlavne ak bude zóna ako lúčny biotop
 • muchár sivý (Muscicapa striata) MuscicapaStriataxxx.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)

Cieľové druhy CHVU ktoré nepritiahne plánovaný ekosystém

Je pravdepodobné, že nasledujúce zimujúce a migrujúce druhy nepritiahnu vybudované ekosystémy kvôli odlišným požiadavkám:

Je to 5 druhov (15%)

 • bernikla tmavá (Branta bernicla) Painting by Kip Richmond, 3rd Place. (5090211570).jpg ❄ | ❀ (na nížine, rybníky, rieky) | ♻ "morská tráva", u nás tráva, ozimina | ♫ krrop | ⚤⚒ hniezdo (v kolóniach na zemi, polárne pobrežie)
 • bernikla bielolíca (Branta leucopsis) Barnacle Goose From The Crossley ID Guide Eastern Birds.jpg ❄ | ❀ (polia, rybníky) | ♻ tráva (zima), jahňadá vŕb, bezstavovce (jar), lišajníky, mach (leto) | ♫ štekavé "rrak", "guak" | ⚤⚒ hniezdo (skaly)
 • bernikla červenokrká (Branta ruficollis) 128px-Chester zoo red breasted goose.jpg ❄ | ❀ (polia, rybníky) | ♻ tráva, ozimina | ♫ "kii-kua" alebo "kik-kik" | ⚤⚒ hniezdo (na zemi, skupinky pri hniezdach dravcov)
 • hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus) KurzschnabelgansRL.jpg ❄ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:) | ♻ tráva, ozimina | spevavé "ang-ang" | ⚤ hniezdo (okraj skalných zrázov, ostrovy v tokoch)
 • hus snežná (Anser caerulescens) AnserCaerulescens.jpg ❄ | ❀ (hn.:tundra) | ♻ ostrice,tráva,vodné bezst. | makké "go go go","koik","goá","gä-gä-gä" | ⚤ hniezdo na zemi (lišajník,rastliny,páperie)Parcela Hradské kúty

Na mape je označené pole, na ktorom má byť budúca eko-osada. Miestne názvy v okolí: Dúbrava, Poštmajstrová, Hrubé lazy, pri horárni Hradské kúty.


Situácia na mapách

Historické mapy nám poskytujú dôležitú informáciu o jelšových lesíkoch, ktoré dnes už nie sú. To bývajú mokré biotopy. Dnes je to pole. Na TM10 sú jasne vykreslené zamokrené časti, veľmi cenné informácie pri dizajne zón ekoosady.

Väčšinu týchto máp si môžete pozrieť na tejto adrese maps.sopsr.sk/mapy/map.html.


Faktá z týchto máp:

 • vieme nadmorské výšky a vrstevnice
 • máme vývoj stromovej a krovinnej vegetácie počas posledných storočí
 • vidíme spôsob využívania krajiny od minulosti po dnešok


Popis z pohľadu ochrany prírody

Plánovaná Ekoosada sa nachádza:

 • v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie (veľkoplošné chránené územie)
 • na Chránenom vtáčom území (CHVU Záhorské Pomoravie)

Maloplošné chránené územia v okolí:

 • Bogdalický vrch
 • Šmolzie

Územia Európskeho významu v okolí:

 • Bogdalický vrch
 • Šmolzie
 • Jakubovské rybníky
 • Dúbrava


Základné podkladové údaje pre permakultúrny dizajn parcely Hradské kúty

N: 48.397, E: 16.915

nadmorská výška: 143.7 m v juhozápadnom cípe a 145 m na východnej strane

sklon a orientácia na juhozápad

Oheň

Hrozby:

 • od východu a od juhu sú v tesnom susedstve borovicové a miešané lesy, extrémne horľavá borovica, hrozba veľkých požiarov ako v roku 1992


Prieskum

Prvé výsledky z prieskumu začiatkom júna 2016:

Polia

Zmiešané lesy okraj

 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) ButeoButeo.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • hrdlička poľná (Streptopelia turtur) Zomertortel Streptopelia turtur Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (okraje lesov a lúk, poľnohospodárska krajina) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "turr-turr" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Flickr - Rainbirder - Chiffchaff (Phylloscopus collybita).jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • ľabtuška hôrna (Anthus trivialis) AnthusTrivialisXXX1.jpg ☼ | ❀ (riedke lesy,okraj,rúbane) | ♻ hmyz na zemi | ♫ spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) LusciniaMegarhynchosXXX.jpg ☼ | ❀ (brehy riek nížin, nížinné lesíky, kroviny) | ♻ hmyz | ♫ jasný spev, aj v noci
  | ⚤⚒ hniezdo (v lísti)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • vrabec poľný (Passer montanus) PasserMontanusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (pole,krovie,sad,pás lesa) | ♻ hmyz,semienka | ♫
  "čip čip" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny,kolónie)
 • strnádka obyčajná/žltá (Emberiza citrinella) EmberizaCitrinellaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa, lúky) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "cicicicici cííí" | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • traja samci na južnej hranici územia

iné ako vtáky:

Zmiešané lesy

Kroviny pri Maline a okolo mokradí

iné ako vtáky:

 • bobor európsky (Castor fiber) CastorFiberxxx.jpg ❄☼ | ❀ (močiare,vodné toky, vodné plochy) | ♻ rastlinná potrava| ♫ | ⚤⚒ nory,hniezdne hrady (hlina,konáre)
  • starý ohryz