Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Alexander Kürthy

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

MVDr. Alexander Kürthy, kontakt

Články, knihy a iné publikácie

 • Pačenovský S., Kürthy A., 1991: Nové výsledky výskumu rozšírenia kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na východnom Slovensku a niekoľko poznámok k jeho ekológii a hniezdnej bionómii. Buteo, 4: 63-72. ODBORNÝ ČLÁNOK
 • Pačenovský S., Kürthy A., 1992: Zhodnotenie priebehu jesenného toku kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na základe hlasových prejavov. Zborník Východoslov. múzea v Košiciach XXXII-XXXIII. 55 - 68. ODBORNÝ ČLÁNOK
 • Kalivodová E., D. Valachovič, Kürthy A.: Nesting of the White Stork (Ciconia ciconia L.) and Black Stork (Ciconia nigra L.) in the West Slovakia. Biológia 1993, 48/5: 589-592, KARENTOVANÝ ČASOPIS
 • Valachovič, J. Šíbl, A. Kürthy: Niektoré problémy ochrany biodiverzity v nížinnej krajine na príklade Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Ochrana biodiverzity na Slovensku, Zborník referátov 6. - 8. apríl 1993, Bratislava 1994. ODBORNÝ ČLÁNOK
 • Kalivodová, A. Darolová, Z. Feriancová-Masárová, A. Kürthy: Vtáky dolného toku alúvia rieky Moravy, Tichodroma 7, Bratislava 1994, 67. ODBORNÝ ČLÁNOK
 • Halada, Ľuboš - Mederly, Peter - Kartusek, Vladimír - MajzlAn, Oto - Stanová, Viera - Valachovič, Dušan - Smetana, Vladimír - Ftorková, Mária - Kürthy, Alexander - Šíbl, Jaromír: Regionálny územný systém ekologickej stability okres Senica. Regioplán - krajinnoekologické expertízy a štúdie, 1994, Nitra, 215 pp.
 • Halada L. Mederly P., Kartusek V., Majzlan O., Stanová V., Valachovič D., Kürthy A., Šíbl J., Ftorková M., 1995: Regionálny územný systém ekologickej stability záhorská časť okresu Bratislava - vidiek. Regioplán - krajinnoekologické expertízy a štúdie, USES BH
 • Obuch, Ján - Kürthy, Alexander: Potrava troch druhov sov spoločne sídliacich v budovách. Buteo, 7, 1995, p. 27-36.
 • Kürthy A., J. Kent, Kürthyová M.: Zhrnutie poznatkov o letných výskytoh netopierov na Záhorí po prvom roku činnosti nášho tímu „Plecotus“.SON. Netopiere 1, 1995, 71-82 ODBORNÝ ČLÁNOK
 • Kürthy A. : Prvý medzinárodný tábor „špirhoncov a trúlelkov“ na Záhorí. SON. Netopiere 1, 1995, 111-112 (osobné správy, organizácia, literatúra)
 • Kol. autorov. Nivou Moravy. Nadácia Daphne 1995 POPULÁRNO VEDECKÁ BROŽÚRA
 • Kalivodová E., Feriancová-Masárová Z., Darolová A., Kürthy A.: Ornithological evaluation of the lower stream part of the alluvium of the river Morava (Slovak-Austrian frontier). Ekológial, vol. 15., No. 2, 189-205,1996 KARENTOVANÝ ČASOPIS
 • Matis, Š & Kürthy, A.: Nové poznatky o letnom výskyte netopierov v Drienovskej jaskyni. Vespertilio 2, 1997, p. 137-138.
 • Tomovčík, Martin – Darolová, Alžbeta – Kürthy, Alexander – Vongrej, Slavo – Chavko, Jozef – Noga Miroslav: Ekologické vzťahy vtákov k biotopu aluviálnych lúk. In: Šeffer, Ján – Stanová, Viera (ed.): Aluviálne lúky rieky Moravy – význam obnova a manažment. DAPHNE – Centrum pre aplikovanú ekológiu, Bratislava, 1999, p. 161-185.
 • Zuna-Kratky, Thomas - Kürthy, Alexander: Mehrjährige Greifvogelerhebung an der unteren March im österreichisch-slowakischen Grenzgebiet. Egretta, 1999, 42, 1-2, p. 17-29.


 • Kürthy, A., Kürthyová, M.: Mapovanie výskytu štyroch druhov netopierov (Myotis daubentoni, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii a Nyctalus noctula) na mokradiach Chránenej krajinnej oblasti Záhorie počas jesenného obdobia. ZOO listy


 • Šembera I.,... Kürthy A.,: (Váh v Malej Fatre). EIA.
 • Šembera I., ... Kürthy A.,: (Elektrické vedenie Stupava - Rakúsko), EIA.
 • Šembera I., ... Kürthy A.,: (Autostráda vo Vážskych luhoch), EIA.


 • Zuna-Kratky, Thomas - Kalivodová, Eva - Kürthy, Alexander - Horal, David - Horák, Petr, 2000: Die Vőgel der March-Thaya-Auen im ősterreichisch-slowakisch-tschechichen Grenzraum. Distelverein, Deutsch Wagram, 285 pp. KNIHA
 • Völk, Friedrich - Kalivodová, Eva - Kalivoda, Henrik - Glitzner, Irene - Kürthy, Alexander - Wöss, Mark, 2000: Wildtier-Korridor Alpen-Karpaten slowakischer Teilberiech: Staatsgrenze Österreich bis östlich der Autobahn E 65. Institut für Wildbiologie und Jagwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Landschaftsökologie der SAW Bratislava, Landschaftsschutzgebiet Záhorie Malacky. Wien-Bratislava, 42 pp.
 • Kürthyová, Martina - Kürthy, Alexander: Trúlelky na Záhorí. Záhorie, 2000, 9, 3:20-24.
 • Kürthy, Alexander - Kürthyová, Martina – Matis, Štefan – Dittel, Laura: Zimovanie Nyctalus noctula v Zámockom parku v Malackách. Vespertilio 6, 2002, p. 21.
 • Brinzík, Marek - Kürthy, Alexander - Kürthyová, Martina: Nálezy netopierov v podkroviach budov Borskej nížiny. Lynx (Praha), 33, 2002, p. 59-68.
 • Kürthy, Alexander: Pôtik Kapacavý (Aegolius funereus) na Borskej nížine (Západné Slovensko). Crex 19, 2002, p. 93
 • Kosorínová, Martina (ed.) (Adamčík, Slavomír – Kosorínová, Martina – Kürthy, Alexander – Stanová, Viera – Štrupl, Ladislav – Valachovič, Dušan): Chránená krajinná oblasť Záhorie. Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Záhorie, ADUT PLUS Skalica, 2003, 70 pp.
 • Danko, Štefan – KÜRTHY, Alexander – OBUCH, Ján – MATIS, Štefan – PJENČÁK, Peter, 2004: Rozšírenie netopierov na Slovensku, časť 4: raniaky (Nytalus noctula, Nyctalus leisleri a Nyctalus lasiopterus). Natura Carpatica, 45, p. 163–204.
 • Turčoková, Lucia – Kocian, Ľudovít – Kürthy, Alexander – Csaba, Balázs: Vnútrodruhová variabilita hlasových prejavov dudka chochlatého (Upupa epops) v rôznych fázach hniezdneho obdobia. Tichodroma, 2005, 17, p. 9-16.
 • Kürthy, Alexander: K výskytu ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos) na Borskej nížine (Z Slovensko). Tichodroma, 2008, 20, p. 149-151.